За една просрочена вноска банки дават длъжници на съдебни изпълнители! Ето какво НЕ могат да ни вземат

За една просрочена вноска банки дават длъжници на съдебни изпълнители! Ето какво НЕ могат да ни вземат

НОВИНИ

Неприкосновени са едно палто, два костюма, креват, печка, хладилник и до 560 лв. месечно

Предупредителни писма и за една просрочена вноска по кредит изпращат банки на своите клиенти. Те приканват за доброволно плащане на сумата плюс начислената наказателна лихва в седемдневен срок. А ако това не се случи, заявяват, че банката може да се възползва от правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудително събиране на вземането. Ако става въпрос за ипотечен кредит, банката предупреждава, че може да насочи принудително изпълнение срещу недвижимия имот, който е обезпечение по кредита.

Ако задължението не бъде платено в посочения срок или при липса на допълнително споразумение относно начина на погасяване на заема, кредитът ще бъде прехвърлен за събиране от инспектор проблемни кредити. А данните за кредитната задлъжнялост на потребителя ще бъдат внесени в Кредитния регистър, където извършват справки всички банки и лизингови дружества на територията на страната. Така на нередовния платец в бъдеще може да му бъдат отказани всякакви заеми.

Освен това от банките припомнят, че имат право да прехвърлят вземането си – главница, лихви и разноски, на трето лице, което желае да купи дълга.

В средата на годината влязоха нови правила за управление на кредитите, изтеглени след 30 юни 2019 г. Според промените всеки, който забави вноска, автоматично влиза в черен списък и получава най-висок рисков профил. Това означава, че ако поиска да изтегли нов заем от която и да е банка, ще бъде одобрен много по-трудно и ще му бъдат отказани преференциални лихви. Според новите правила, това трябва да стане след 90 дни просрочване за ипотечен и 30 дни – на потребителски кредит. „Ако направите такова закъснение, кредиторът е длъжен да се свърже с вас и да ви уведоми за последиците”, каза за TrafficNews кредтният консултант Тихомир Тошев. Той обясни, че целта е да се накарат банките да бъдат по-внимателни при отпускането на заеми.

Но явно покрай затягането на правилата за новоидтеглените суми, кредитните институции обръщат повече внимание при просрочване и на старите.

Какво не може да ни вземе съдия-изпълнител при просрочен кредит?

Наличието на изпълнителен лист не означава, че длъжникът ще бъде принуден да живее на улицата – законът определя критичен минимум от вещи и парични суми, които трябва да останат в потребление на длъжника, като те изрично са определени в наредба на Министерски съвет, както и в член 444 от ГПК, казаха юристи.

TrafficNews потърси консултаця от адвокат Станимир Стоев. Той обясни какво е това „не­сек­вес­ти­ру­е­мост”, или неп­ри­кос­но­ве­ност на до­хо­ди, вещи и имоти при ус­та­но­ве­на из­вън­съ­деб­но или по съ­де­бен ред зад­лъж­ня­лост.

Това се отнася до жилището на длъжника, ако то е единствено. Но обаче ако размерът му надхвърля жилищните нужди на задлъжнелия и семейството му, които са определени с наредба на МС, част от имота може да бъде продаден.

Ако пък жилището е обезпечение по ипотека, която длъжникът не е в състояние да погасява – дори то да е единствено, банката кредитор има пълното право да го вземе, за да си възстанови натрупания дълг.

Част от вещите, които не могат да бъдат иззети и продадени, са по едно зимно палто на длъжника и членовете на семейството му, по едно есенно палто, една шапка, два костюма – (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери – за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли – за жените), работното облекло, употребявани обувки и бельо. Във неприкосновените вещи за домашна употреба влизат по един креват, постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството.

ЧСИ не може да вземе двукрилен гардероб, кухненски бюфет, обикновените маси и столове, домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене. Както и необходимите уреди за отопление, една печка за готвене, пералня и хладилник.

Сред останалите неща, които ЧСИ ще ни остави, са не­об­хо­ди­ма­та хра­на на длъж­ни­ка и не­го­во­то се­мейс­т­во за един ме­сец, а ако е земеделски производител – до но­ва ре­кол­та, необходимите горива за готвене и отопление, машини, инструменти, пособия и книги, нужни за упражняване на професията, до 5 декара градини, лозя и ниви, както и ли­ва­ди с площ до 30 дка, две глави работен добитък, една крава, 10 пчелни кошера.

Не се отнемат и домашните любимци, ако не са отглеждани за продажба.

Ако пък из­пъл­не­ни­е­то е на­со­че­но вър­ху тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние или вър­ху дру­го как­во­то и да е въз­наг­раж­де­ние за труд, как­то и вър­ху пен­сия, чи­и­то раз­ме­ри са над ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та,

мо­же да се удър­жа са­мо:

– ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер меж­ду ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та – ед­на тре­та част, ако е без де­ца, и ед­на чет­върт част, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа;

– ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер меж­ду двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та и че­ти­рик­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та – ед­на вто­ра част, ако е без де­ца, и ед­на тре­та част, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа;

– ако осъ­де­но­то ли­це по­лу­ча­ва ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние в раз­мер над че­ти­рик­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та – гор­ни­ца­та над двук­рат­ния раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, ако е без де­ца, и гор­ни­ца­та над два пъ­ти и по­ло­ви­на раз­ме­ра на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, ако е с де­ца, ко­и­то из­дър­жа. (2) (Но­ва – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в си­ла от 01.03.2008 г.)

Ме­сеч­но­то тру­до­во въз­наг­раж­де­ние по ал. 1 се оп­ре­де­ля, след ка­то се прис­пад­нат дъл­жи­ми­те вър­ху не­го да­нъ­ци и за­дъл­жи­тел­ни оси­гу­ри­тел­ни внос­ки.

Не­сек­вес­ти­ру­е­ми­ят ми­ни­мум е оп­ре­де­лен в раз­мер на ми­ни­мал­на­та ра­бот­на зап­ла­та, която към мо­мен­та 560 ле­ва, посочи още адвокат Станимир Стоев.

Остави своя коментар

Tagged

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *